Regulamin

VERONI sp. z o.o.

Prowadzi działalność pod adresem :Towarzystwa Jaszczurczego 9 , 87-200 Wąbrzeźno, Polska 

NIP : 8781805285 , REGON 384249006 , KRS 0000800137  wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Veroni sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepveroni.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Veroni sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 

           1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

           2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

           3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

           a) firmę kurierską;

           4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

           5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

           6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

           7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

            8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

           9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

           10. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno.

           11. Sprzedawca - oznacza Veroni sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie (87-200), ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, NIP: 8781805285 KRS 0000800137 e-mail: sklep@veroni.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

           12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklepveroni.pl.

            13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

            14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

           1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji płatności i dostępnych przewoźników, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

           2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

            3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

           4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

           5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

           6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno
 2. Adres e-mail: sklep@veroni.com.pl
 3. Telefon: +48 607 048 100
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): : ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: : ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno
 6. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem : ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno.

 

§ 4 Rejestracja

 

           1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

           2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

           3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

           4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

           5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

           6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

           7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 5 Promocje i kody rabatowe

            1. Promocje w sklepie internetowym objęte są ramami czasowymi.

            2. Kod rabatowy otrzymywany przy zapisywaniu się do newslettera "na pierwsze zakupy" uznaje się za ważny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy klient rzeczywiście jest zapisany do newslettera.

            3. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego "na pierwsze zakupy" bez zapisania się do newslettera adres mailowy klienta zostaje automatycznie dopisany do newslettera.

            4. Kody rabatowe nie naliczają dodatkowej obniżki w przypadku produktów już przecenionych.

 

§ 6 Zamówienia

 

           1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

           2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

           3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

           4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

           5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

           6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje od nas na e-mail: potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie płatności, potwierdzenie nadania paczki.W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu, prosimy o kontakt mailowy: sklep@veroni.com.pl.

            7. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.

            8. Kupujący dokonując zakupu automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na dostarczenie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

          

§ 7 Płatności

 

           1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

           2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - numer konta bankowego: 44 1160 2202 0000 0003 5195 9662); w przypadku braku przelewu przez kolejne trzy dni robocze od momentu złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.   

 b) Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Płatności Shopper, obsługujący następujące banki i karty płatnicze:

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

e) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

f) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

g) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym w przypadku wybrania takiej opcji dostawy i płatności podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.

 

§ 8 Dostawa

 

           1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

            2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

           3. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności.

            4. W przypadku złożenia zamówienia do godz. 10:00 w dni robocze i opłacenia go przez płatności natychmiastowe towar zostanie wysłany do kupującego tego samego dnia roboczego.

           5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

           6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

           7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

            8. Czas realizacji wysyłki od momentu przekazania jej pracownikowi dostawcy przez sprzedawcę wynosi w zależności od dostawcy:

a) In Post: 1-3 dni robocze

b) DB Schenker - 1-2 dni robocze.

Z przyczyn niezależnych od dostawcy termin dostawy może się wydłużyć.

           9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

           10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach 8:00-16:00 z siedzibą przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno po wcześniejszym otrzymaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o gotowości towaru do odbioru.

           11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku:

a) InPost - pracownik dostawcy podejmuje 2 nieodpłatne próby doręczenia przesyłki

b) DB Schenker - pracownik dostawcy podejmuje 2 nieodpłatne próby doręczenia przesyłki.

            12. W przypadku zamówienia dużej ilości towaru sprzedający będzie się kontaktował z kupującym w celu ustalenia najbardziej dogodnej dla kupującego formy dostawy towaru - ilość paczek, półpaleta.

            13. Koszty dostarczenia towaru pokrywa kupujący. W przypadku złożenia zamówienia za kwotę 99.00zł brutto (bez kosztów dostawy) i wyższą koszty dostarczenia towaru pokrywa sprzedający, dotyczy to opcji dostawy w Paczkomacie (z wykluczeniem formy pobrania)

            14. Koszty dostawy:

a) InPost kurier - 14,90zł

b) InPost kurier za pobraniem - 17,40zł

c) InPost paczkomaty - 14,30zł

d) odbiór osobisty w siedzibie firmy - darmowe.

6. Czas realizacji wysyłki od momentu przekazania jej pracownikowi dostawcy przez sprzedawcę wynosi w zależności od dostawcy:

a) In Post: 1-3 dni robocze

b) DB Schenker - 1-2 dni robocze.

Z przyczyn niezależnych od dostawcy termin dostawy może się wydłużyć.

 

§ 9 Reklamacje

 

 

           1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl przesyłając wypełniony formularz reklamacji wraz z skanem/zdjęciem dowodu zakupu i zdjęciami wad/błędów reklamowanego towaru. Formularz reklamacji dostępny jest na końcu tego regulaminu.

Produkty przed wysłaniem są sprawdzane pod kątem prawidłowości i jakości, w przypadku uszkodzeń możliwie wynikających z dostarczania przesyłki szkodę należy zgłosić bezpośrednio na: https://inpost.pl/reklamacja

2.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru.

3. Pomimo naszych wysiłków oraz wieloletniego doświadczenia może się zdarzyć, iż przygotowany dla Państwa produkt został uszkodzony lub częściowo zgubiony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego dostarczenia artykułów, prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem. Protokół powinien być spisany przy doręczeniu przesyłki lub do 7 dni od przyjęcia paczki, z kurierem który przesyłkę dostarczał.

Zgłoszenie za szkody pośrednictwem InPosthttps://inpost.pl/reklamacja

Skontaktuj się z Infolinią InPost, dzwoniąc pod numer:
746 600 000
722 444 000

            3. Pomimo naszych wysiłków oraz wieloletniego doświadczenia może się zdarzyć, iż przygotowany dla Państwa produkt został uszkodzony lub częściowo zgubiony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego dostarczenia artykułów, prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem. Protokół powinien być spisany przy doręczeniu przesyłki lub do 7 dni od przyjęcia paczki, z kurierem który przesyłkę dostarczał. Termin ten nie może zostać przekroczony. Kopię protokołu szkody, zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód zakupu prosimy przesłać faxem 56 475 41 02 lub na adres mailowy: sklep@veroni.com.pl wraz ze zdjęciami ukazującymi wadę / nieprawidłowość. Warunkiem do uznania reklamacji jest poprawnie spisany protokół szkody.

 

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

           1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

           2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta (od daty dostawy).

           3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno wraz z kopią/skanem dowodu zakupu. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego regulaminu.

           4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

           5.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

           6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wartość zakupionego towaru bez kosztów dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

            7. Konsument po odstąpieniu od umowy odsyła towar do sprzedającego na swój koszt w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Konsument zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru na czas transportu tak, aby nie został on uszkodzony. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru i jego uszkodzenia na czas transportu wynikającego z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, konsument zostanie obciążony wartością uszkodzonego towaru.

           8.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

           9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

           10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

            11. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi, jedynie wymianie.

            12. Informujemy, iż przesyłek za pobraniem nie odbieramy ze względu na brak możliwości sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń zwracanego towaru.

 

§ 11 Usługi nieodpłatne

 

           1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

           a)         Newsletter;

           b)         Prowadzenie Konta Klienta;

           2.Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

           3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

           4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie zapisania do Newslettera. Z chwilą podania adresu poczty elektronicznej w formularzu Newslettera przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

           5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

           6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

           7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

           8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

           9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

           10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

           1.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

           2.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

           3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

           4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2018 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKLAMACJI

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Do formularza reklamacji należy dołączyć kopię/skan/zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcia wad/błędów reklamowanego produktu.

1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl przesyłając wypełniony formularz reklamacji.

2.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru.

 

Formularz reklamacji

Veroni sp. z o.o.

ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-200 Wąbrzeźno

Dane kupującego:

Imię i nazwisko/nazwa firmy.........................................................................................................................

Adres..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Telefon................................................................................E-mail................................................................

Opis błędów/wad reklamowanego produktu:

Numer zamówienia.......................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Data dostawy/odbioru towaru......................................................................................................................

Miejscowość...................................................................................................Dnia........................................

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi na tym dokumencie.

 

Czytelny podpis Kupującego.....................................................................................................

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej w sklepie internetowym sklepveroni.pl

 

ADRES DO WYSYŁKI:

Veroni sp. z o.o.

ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-200 Wąbrzeźno

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru.

4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 

Dane sprzedającego:

Veroni sp. z o.o. , ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno, NIP 8781805285 KRS 0000800137

Dane kupującego:

Imię i nazwisko /nazwa firmy........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Adres.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Telefon......................................................................E-mail..........................................................................

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentach odstępuję od umowy zawartej na odległość:

Numer zamówienia.......................................................................................................................................

Numer i data dowodu zakupu.......................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

 

Data dostawy/odbioru towaru...................................................................................

 

Miejscowość...................................................................................Dnia.......................................................

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi na tym dokumencie.

 

Czytelny podpis Kupującego..........................................................................................................................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl